Tjänster till hemmet

Välmående, rehabilitering och livsglädje är vår filosofi.

Intervall vård

Stöda och främja klientens funktionsförmåga, välmående, trygghet och livskvalitet.

Intervallvårdsperioderna planeras tillsammans med den egna vård- och omsorgscentralen utgående från klientens behov. Utgångspunkten är att intervallvården ska främja möjligheten att kunna fortsätta bo hemma så länge som möjligt.

Tanken med intervallvårdsperioderna är att stöda och främja klientens funktionsförmåga, välmående, trygghet och livskvalitet. I intervallvården betonas klientens självständighet, individualitet, värdighet och intimitet. Klienten och de anhöriga har bestämmanderätten.

Dygnet runt boende

Klientens välmående, trygghet och livskvalitet.

Boendeservicen stöder och främjar klientens välmående, trygghet och livskvalitet. I vården betonas klientens självständighet, individualitet, värdighet och intimitet. Klienten och de anhöriga har bestämmanderätten.

Vård i livets slutskede

Säkerställa klientens välmående och trygghet inför det oundvikliga.

Vad är terminalvård?

Med terminalvård avses vården av en svårt sjuk människa, i en situation då man inte längre kan behandla patienten och inte längre kan påverka sjukdomens förlopp.
Terminalvården har som målsättning att säkerställa klientens välmående och trygghet inför det oundvikliga. Dit hör även vårdens kontinuitet, dvs. en viss grupp har ansvaret för klientens vård och denna arbetsgrupp handhar vården ända till slutet.